Shri Ratan Singh Shekhawat

Shri Ratan Singh Shekhawat

Address :  F-37, Mangalam City, Kalwar Road, Jaipur – 302012

Contacts : Phone No. 9871719508, email : shekhawatrs@ymail.com

Education :  B.Com

Editor :  Maru Samwad (Hindi News paper & Magazine), Gyandarpan.com